IKK Wet: kwaliteitsverbetering in de kinderopvang

IKK

Misschien heeft u er al van gehoord: Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Minister Asscher (Sociale Zaken) is met branchepartijen Brancheorganisatie Kinderopvang, MOgroep, ouderorganisatie BOinK en de vakbonden FNV en CNV tot een akkoord gekomen voor kwaliteitsverbetering in de kinderopvang. Het plan heet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK).

Veel van de nieuwe kwaliteitsregels moeten vanaf 1 januari 2018 gaan gelden. Ook voor Bso Majest gaat dit veranderingen teweeg brengen. Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor u op een rijtje:

 

Mentor

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. In de buitenschoolse opvang is de mentor ook het aanspreekpunt voor het kind. In de dagopvang is de mentor verplicht de ontwikkeling en welbevinden van het kind periodiek met de ouders te bespreken. In de buitenschoolse opvang hoeft dat alleen als dat gewenst is.

 

3-uursregeling

Het beroepskracht-kind-ratio bepaald aan de hand van de leeftijd en het aantal kinderen op de groep hoeveel pedagogisch medewerkers nodig zijn. Bij opvang van meer dan 10 uur per dag mag er maximaal 3 uur worden afgeweken van het beroepskracht-kind-ratio. Voor een buitenschoolse opvang middag geldt maximaal een half uur. De afwijkende uren moeten worden opgenomen in het pedagogisch beleidsplan.

Taal 3F

Van kinderopvangorganisaties wordt verwacht dat ze een opleidingsplan maken voor hun medewerkers. Verder gaat de 3F-taaleis voor het onderdeel ‘spreken’ voor alle pedagogisch medewerkers gelden. Nu geldt deze alleen nog voor pedagogisch medewerkers die op VVE-groepen werken. Hiervoor wordt een ingroeimodel gehanteerd.

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Naast IKK is er ook de Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. De Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk treedt in (2018) werking. Dit betekent dat peuterspeelzalen onder de definitie van kinderopvang worden gebracht. Peuterspeelzalen moeten voldoen aan de wettelijke eisen die gelden voor kinderdagverblijven. Werkende ouders van kinderen op de peuterspeelzaal hebben ook vanaf januari 2018 recht op kinderopvangtoeslag.

Bso Majest bereidt op dit moment voor op de gestelde eisen. We houden u middels de website bij het kopje Nieuws op de hoogte. Als u vragen heeft kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.